Δικαιολόγηση Απουσιών

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

 1.  Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο . Δε θα γίνονται δεκτοί κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Για όποια καθυστέρηση πρέπει να ενημερώνεται ο Διευθυντής .
 2.  Οι μαθητές οφείλουν να έχουν ευπρεπή εμφάνιση που να αρμόζει στην ιδιότητά τους και στο περιβάλλον του σχολείου.
 3.  Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές.
 4. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες απουσίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 485/83 και τη Γ2 /2209/98 υπουργική απόφαση ως προς τις απουσίες ισχύουν τα εξής:

Η φοίτηση όλων των μαθητών χαρακτηρίζεται :

Α .ΕΠΑΡΚΗΣ

 1. Όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή ,που σημειώθηκε κατά το διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες.

 2. Όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα τέσσερις (114) από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

 3. Όταν οι απουσίες δεν υπερβαίνουν συνολικά τις εκατό εξήντα τέσσερις (164) υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, και ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας , όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

 

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

 

Β. ΕΛΛΙΠΗΣ

 

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

Ο μαθητής σημείωσε πάνω από 114 απουσίες και όχι περισσότερες από 164 απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες.

Κατ? εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 164 απουσίες και όχι περισσότερες από 214 απουσίες , εφ? όσον οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.

Με ελλιπή φοίτηση ο μαθητής παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή εξέταση σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα το Σεπτέμβριο.

 

Γ. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

 

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

Ο μαθητής σημείωσε πάνω από εξήντα τέσσερις (64) απουσίες, οι οποίες δεν είναι δικαιολογημένες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την τάξη.

Όταν ο μαθητής υπερβαίνει τις 30 απουσίες θα ενημερώνεστε με επιστολή κάθε μήνα. Γι? αυτό θα πρέπει να ενημερώσετε το σχολείο για την ακριβή ταχυδρομική διεύθυνσή σας και για πιθανή αλλαγή της στη διάρκεια του σχολικού έτους.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

 

Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα .

1. Για απουσίες μέχρι 2 συνεχόμενες ημέρες με αίτηση ? δήλωση που κατατίθεται από τον ίδιο στο σχολείο μέχρι 10 ημέρες για όλο το σχολικό έτος.

2. Για περισσότερες από 2 ημέρες με βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη ιατρού και αίτηση ? δήλωση του κηδεμόνα που κατατίθεται από τον ίδιο στο σχολείο.

  • Η δικαιολόγηση των απουσιών πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Επιβάλλεται όμως οι απουσίες των τελευταίων ημερών κάθε μήνα να δικαιολογούνται στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα για να χαρακτηρίζονται εμπρόθεσμα δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες στο μηνιαίο βιβλίο απουσιών όπως ορίζεται από το ΥΠΕΠΘ.

  • Δε δικαιολογούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος διδασκαλίας που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου.

  • Ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να μη δεχτεί δικαιολογητικά απουσιών, εφόσον έχει αποδείξεις ότι είναι ψευδή.

 

Επειδή θεωρούμε αναγκαία την καλή συνεργασία γονέων ? εκπαιδευτικών, πρέπει να έρχεστε συχνά στο σχολείο για ενημερώνεστε για την πρόοδο , τη διαγωγή και τη φοίτηση των παιδιών σας.

Τέλος σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας μαθητή παρακαλείσθε να ενημερώνετε τηλεφωνικά τη Δ/νση του σχολείου στα τηλέφωνα 2102472838 & 2102480980 .

Ελπίζοντας στην καλή μεταξύ μας συνεργασία, ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

 

Από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου