Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου, είναι ένας απλός προς την διατύπωση – κατάλογος κανόνων που όλοι, όσοι εμπλεκόμαστε στην εκπαιδευτική διαδικασία, πρέπει να σέβονται, χωρίς εξαιρέσεις.

 

Συντάσσεται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί – γονείς – μαθητές).

 

Στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 

Καταγράφει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της σχολικής μονάδας

 

Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Αν δεν εξασφαλιστούν τέτοιες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο ούτε στον γνωστικό ούτε στον συναισθηματικό ούτε στον ψυχοκινητικό τομέα της μάθησης. Την κεντρική ευθύνη για την καλή λειτουργία της τάξης την έχει ο διδάσκων εκπαιδευτικός. Απαραίτητο στις μεταξύ τους σχέσεις οι μαθητές να καλλιεργούν τον αμοιβαίο σεβασμό, τον δημοκρατικό διάλογο, την αναγνώριση και ανοχή του άλλου, την υπευθυνότητα, αλληλεγγύη και συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη, ο επιθετικός ανταγωνισμός καταστέλλεται. Έλλειμμα των μαθητών που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης. Συμπεριφορές ρατσιστικές για οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας και τις αρχές του σχολείου και καταδικάζονται απερίφραστα από την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Επισημαίνεται ότι για όσο υφίσταται η πανδημία (COVID) το σχολείο οφείλει να ακολουθεί κατά γράμμα τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ αυστηρά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και κατά τη διάρκειά της, όποτε προκύψει σχετικό ζήτημα, οι γονείς και κηδεμόνες έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον Διευθυντή και το σύλλογο των καθηγητών, όσο το δυνατόν πληρέστερα και με πλήρη εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, για προβλήματα υγείας, κοινωνικά, ψυχολογικά ή άλλα των μαθητών. Η γνωστοποίηση τέτοιων παραμέτρων στο σχολείο είναι απολύτως αναγκαία για την αποφυγή συμπεριφορών που μεγιστοποιούν προβλήματα και την υιοθέτηση κατάλληλης στάσης και συμπεριφοράς.
 2. Ταυτόχρονα με τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας και λειτουργίας, οι γονείς/κηδεμόνες παραλαμβάνουν το πρόγραμμα με τις συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που μπορούν να επικοινωνήσουν, ενημερωθούν, συνεργαστούν με τον κάθε διδάσκοντα, εκτός φυσικά εκτάκτων περιστάσεις.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα που εκπονούνται από και στο σχολείο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διεύρυνσης των πνευματικών οριζόντων τους και αναπτύσσει τις κοινωνικές δεξιότητές τους.
 4. Η συμμετοχή των μαθητών σε εορταστικές εκδηλώσεις (π.χ εθνικών επετείων αποτελεί όχι μόνο θεσμική υποχρέωση αλλά πρωτίστως ηθική υποχρέωση των μαθητών).
 5. Καθηγητές: Τα γενικότερα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις (εκτός των όσων προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό) καθορίζονται από την σχετική νομοθεσία

Β. ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 1. Η σχολική μέρα ξεκινάει με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού (8.15π.μ.) και πρέπει όλοι να παρευρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης του σχολείου. Για αυτό προσερχόμαστε έγκαιρα στο σχολείο, δηλαδή πριν χτυπήσει το κουδούνι. Οι εφημερεύοντες καθηγητές προσέρχονται τουλάχιστον πέντε λεπτά νωρίτερα . Σε περίπτωση που καθυστερήσουμε, μπορούμε να μπούμε στην τάξη μόνο μετά από γραπτή άδεια του Διευθυντή και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος. Αν αργήσουμε, θα πάρουμε απουσία και θα παραμείνουμε στο χώρο του κεντρικού κτηρίου, ήσυχα, μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι και εφοδιαζόμαστε με το σχετικό σημείωμα από τον Διευθυντή.
 2. Στην πρωινή συγκέντρωση παρατασσόμαστε κατά τμήμα και παραμένουμε ήσυχοι σε όλη τη διάρκεια αυτής , ακούγοντας με προσοχή τα όσα ανακοινώνονται.
 3. Όταν ένας μαθητής έχει σοβαρό λόγο απουσίας, οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνουν το σχολείο το αργότερο μέχρι τις 9π.μ.
 4. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σχολείο κατά την διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος χωρίς την παρουσία κηδεμόνα και έγγραφη άδεια του Διευθυντή.

Γ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Κ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

 1. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα των μαθημάτων οργανώνεται μία (1) συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό ο Διευθυντής να τους ενημερώσει για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και κάθε εκπαιδευτικός να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο, τους στόχους, τον τρόπο εργασίας και τη διαδικασία της αξιολόγησης όσον αφορά τα γνωστικά του αντικείμενα.
 2. Ο Σύλλογος διδασκόντων είναι δυνατό να καλέσει για ενημέρωση τους κηδεμόνες όλων ή ορισμένων τμημάτων, όποτε κρίνει αναγκαίο κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου. Επίσης, εάν ο εκπαιδευτικός το κρίνει αναγκαίο, μπορεί, αφού ενημερώσει τον διευθυντή, να καλέσει σε συνάντηση κηδεμόνα.
 3. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και Συλλόγου διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται σε μία (1) τουλάχιστον διδακτική ώρα κατά την οποία δεν έχει μάθημα τους κηδεμόνες των μαθητών. Tο πρόγραμμα καταρτίζεται με ευθύνη του διευθυντή, ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών. Ο διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων, προκειμένου να διασφαλίσει την αποδοτικότερη συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών, φροντίζει να διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ενημέρωση των γονέων από το σύνολο των διδασκόντων να γίνεται σε μία ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε δύο ημέρες της εβδομάδας.
 4. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών στους κηδεμόνες, εφόσον αυτό τους ζητηθεί. Παράλληλα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για θέματα που πιθανώς επηρεάζουν την επίδοση ή την εν γένει συμπεριφορά των παιδιών τους.
 5. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 1. Η είσοδος στην τάξη πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση ή αμέσως μετά το διάλειμμα. Ο διδάσκων καθηγητής με το κτύπημα του κουδουνιού προσέρχεται για να ανοίξει την αίθουσα και οι μαθητές πρέπει να εισέρθουν το πολύ σε τρία (3) λεπτά. Μετά τον ανωτέρω χρόνο δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών. Στην παράλληλη διδασκαλία ο χρόνος αυξάνεται κατά δύο (2) λεπτά. Σε μερικές μόνο περιπτώσεις επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς και η έξοδός τους για σοβαρούς λόγους με την άδεια του διδάσκοντος και την γραπτή άδεια του Διευθυντή του σχολείου με ταυτόχρονη ενημέρωση του κηδεμόνα. Δεν επιτρέπονται οι «ενδιάμεσες» απουσίες χωρίς την γραπτή έγκριση του Διευθυντή. Οι θύρες εισόδου και εξόδου στο χώρο του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας θα παραμένουν κλειστές, ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών.
 2. Οι πόρτες των αιθουσών ανοίγουν και κλείνουν με ευθύνη του διδάσκοντα. Στα διαλείμματα οι μαθητές εξέρχονται των αιθουσών. Οι επιμελητές ανοίγουν τα παράθυρα για την ανανέωση του αέρα (ακόμη και το χειμώνα, πιο σύντομα βέβαια), κάτι απολύτως αναγκαίο από πλευράς υγιεινής και μείωσης της πιθανότητας μετάδοσης ασθενειών. Οι επιμελητές πέρα από την καθαριότητα της τάξης είναι υπεύθυνοι και για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους. 3. Τρόφιμα και αναψυκτικά κατά την ώρα της συγκέντρωσης καθώς και μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας δεν επιτρέπονται.
 3. Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας απαγορεύεται η χρήση μπάλας στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους.
 4. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν η χρήση και η παρουσία κινητών τηλεφώνων σε ώρα διδασκαλίας. Για τους μαθητές δεν επιτρέπεται η χρήση σε όλο τον χώρο του σχολείου εφόσον η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Στην περίπτωση που έχουν στην κατοχή τους κινητά, αυτά πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα. Διαφορετικά κατάσχονται και επιστρέφονται στον γονέα του μαθητή στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
 5. Δεν επιτρέπεται η κατοχή αιχμηρών αντικειμένων και άλλου τύπου, που είναι επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών.
 6. Τα σχολικά βιβλία οφείλουμε  να τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση και επιστρέφονται στο τέλος της χρόνιας για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.
 7. Φαινόμενα καταστρατήγησης του συστήματος αξιολόγησης και καταδολίευσης των εξετάσεων θα αντιμετωπίζονται αποφασιστικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.
 8. Κατά τη διάρκεια των Γενικών τους Συνελεύσεων οι μαθητές θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτές και όχι να απομακρύνονται από το σχολείο.
 9. Η παρουσία των μαθητών στο γραφείο του Συλλόγου καθηγητών δικαιολογείται μόνο στο πλαίσιο συνεργασίας με τους καθηγητές τους.
 10. Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια και όχι προκλητική. Ακραίες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από την κοινότητα της τάξης και τον υπεύθυνο καθηγητή σε συνεργασία με τους γονείς. Αν αυτό δεν αποδώσει, παρεμβαίνει το 15μελές μαθητικό συμβούλιο και τελευταία ο Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 1. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να συμμετέχουν στην προστασία του κτιρίου από φθορές και στην καθαριότητα όλων των χώρων του σχολείου. Η αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους, πόρτες και θρανία απαγορεύεται. Κάθε φθορά που συμβαίνει με ευθύνη μαθητή αντιμετωπίζεται και αποκαθίσταται από τον ίδιο ή τη μαθητική κοινότητα του τμήματος χωρίς καθυστέρηση. Κάθε τάξη είναι υποχρεωμένη στο τέλος της σχολικής χρονιάς μέσω των εκπροσώπων της (5μελές συμβούλιο) να αποδώσει την αίθουσα όπως ακριβώς την παρέλαβε. Για τους κοινόχρηστους χώρους την ευθύνη φέρει το 15μελές συμβούλιο, το οποίο προκειμένου να προβεί σε αποκατάσταση των ζημιών δύναται να χρησιμοποιήσει χρήματα από το κοινό ταμείο των μαθητικών συμβουλίων. Εκτός από τις σχολικές αίθουσες διεξαγωγής μαθημάτων και τους κοινόχρηστους χώρους, σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή π.χ. αίθουσες εργαστηρίων, γυμναστηρίων, σχολικών εορτών κ.λ.π.
 2. Το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου που είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα μεριμνά ώστε το σχολικό συγκρότημα να είναι έτοιμο την επόμενη μέρα. Τυχόν φθορές ή προβλήματα αναφέρονται στον Διευθυντή. Η συμπεριφορά από αυτό και προς αυτό όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του σχολείου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 1. Ο Διευθυντής διατηρεί τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Οι αποφάσεις του Διευθυντή του σχολείου για θέματα που αφορούν άμεσα τους γονείς και τους μαθητές έχουν μεγαλύτερο κύρος όταν προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.
 2. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τους κηδεμόνα του μαθητή.
 3. Οι γονείς και κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο. Δύνανται να προσέρχονται στο σχολείο είτε κατά τις ώρες ενημέρωσης των καθηγητών, όπως αυτές έχουν οριστεί, είτε κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλεφωνικά ή μέσω mail) και για θέματα έκτακτα κατόπιν προσκλήσεως της Διεύθυνσης του σχολείου.
 4. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
 5. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που ενημερώνεται σχετικά είναι ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιδιώκεται η συνεργασία και η αποφυγή πολώσεων και ασυμβίβαστων αντιθέσεων.
 6. Δεν επιτρέπεται η παρουσία οποιουδήποτε στο χώρο του σχολείου κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Οι επισκέπτες , αν είναι αναγκαίο , απευθύνονται μόνο στο γραφείο.

Η προσέλευση των Γονέων – Κηδεμόνων στο χώρο του σχολείου προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα σχετικά με το παιδί τους, πραγματοποιείται

α.      κατά τις ώρες συνεργασίας (π.χ. καθορισμένη ημέρα και ώρες ενημέρωσης), που έχουν καθοριστεί για αυτό το λόγο, έρχονται σε επαφή με το Διευθυντή του Σχολείου ή τους διδάσκοντες καθηγητές. Δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στους χώρους των αιθουσών διδασκαλίας, στους διαδρόμους και δεν διακόπτουν το μάθημα.

β.      για οποιοδήποτε άλλο λόγο αν θέλει ο κηδεμόνας να επικοινωνήσει με το σχολείο με φυσική παρουσία, αυτό θα γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

 1. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου όμως το γενικότερο κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζεται από την καλή συνεργασία εκπαιδευτικών και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ένα ανοικτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από την σύμπραξη όλων.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 1. Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα τα οποία αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Τα πειθαρχικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται μέσα στην τάξη από τον διδάσκοντα και την κοινότητα του τμήματος.
 2. Συγκεκριμένα ανάλογα με το βαθμό παρέκκλισης από τον κανονισμό οι κυρώσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος είναι οι εξής: 1) Παρατήρηση 2) Επίπληξη 3) Αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας. 12 4) Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι δύο (02) ημέρες. 5) Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Όταν ένας μαθητής τιμωρείται με αποβολή, παραμένει στο σχολείο και καταβάλλεται προσπάθεια να συνεχίσει να παρακολουθεί τα μαθήματα του τμήματος του. Σε κάθε περίπτωση , αποβολή δεν σημαίνει απομάκρυνση από το σχολικό χώρο. Η μείωση της διαγωγής είναι δυνατόν να επιβληθεί σε μαθητή ,μετά από πραγματοποίηση σειράς παραπτωμάτων και ανάλογα με την βαρύτητά τους, κατά τη λήξη του σχολικού έτους από τον Σύλλογο Καθηγητών. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Καθηγητών του σχολείου είναι απαραίτητο να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα μιας ποινής με όλα τα απαραίτητα

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 1. Η συμπεριφορά όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής , μαθητών – καθηγητών – βοηθητικού ή επικουρικού προσωπικού , πρέπει να είναι σύμφωνη με το ήθος του σχολείου και τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Οι αρχές αυτές πρέπει να τηρούνται από όλους, τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και στο διάλειμμα αλλά και σε κάθε δραστηριότητα του σχολείου.
 2. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή των δραστηριοτήτων του σχολείου φροντίζουμε ώστε η συμπεριφορά μας να μην θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό μας ή τους συμμαθητές μας. Είμαστε προσεκτικοί και δεν προσβάλουμε την τιμή και την αξιοπρέπεια των άλλων με οποιονδήποτε τρόπο.
 3. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι εφημερεύοντες καθηγητές φροντίζουν ώστε οι μαθητές να κινούνται με ασφάλεια στους χώρους του σχολείου (εκτός των αιθουσών) και έχουν καθήκον την τήρηση της τάξης αλλά και την άμεση παροχή βοήθειας σε όποιο μαθητή αντιμετωπίσει πρόβλημα.
 4. Λόγοι προσωπικής μας ασφάλειας απαιτούν να μην καλούμε στο σχολείο άλλον εκτός του κηδεμόνα και να παραμένουμε στο χώρο του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Απομάκρυνση μας από το σχολείο μόνο με γραπτή άδεια του Διευθυντή.
 5. Η συμμετοχή του 15μελους συμβουλίου των μαθητών στο σύνολο της μαθητικής διαδικασίας είναι καθοριστική. Οι αρμοδιότητες του συμβουλίου είναι καθορισμένες στον «κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων».

Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων χωρίς αδικαιολόγητες απουσίες είναι η βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των μαθητών στη μάθηση, την προετοιμασία για τις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης και την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Ιδιαίτερα πρέπει να προβληματίζουν και να ανησυχούν τους γονείς, για ευνόητους λόγους, οι αδικαιολόγητες απουσίες των παιδιών σας. Το σχολείο σας ενημερώνει για κάθε απουσία μαθητή σε πρώτες ή τελευταίες ώρες. Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος των Καθηγητών προσβλέπουν στη συνεργασία σας για όλα τα θέματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Το γραφείο της διεύθυνσης και του συλλόγου των καθηγητών θα είναι πάντα ανοικτό για οτιδήποτε προκύψει.

ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός πρέπει να γίνει αποδεκτός από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ    Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ